Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Sir William's Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Quezon
Tài sản tốt nhất trong Quezon
Tài sản rẻ nhất trong Quezon

Nhất Philippines
Tài sản tốt nhất trong Philippines
Tài sản rẻ nhất trong Philippines

Đi nghỉ rẻ trong Quezon, Philippines
Sir William's Hotel

Khách sạn

Modern living Accomodation at a BUDGET price. Within the commercial area of the biggest city of Manila