Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

S Phuot Coffee

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Thanh pho Ho Chi Minh
Tài sản tốt nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh
Tài sản rẻ nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Các ký túc xá ở những địa điểm có thời tiết tốt nhất
S Phuot Coffee

Giường và bữa sáng

Dorm Beds & Breakfast