Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Frida

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Athens
Tài sản tốt nhất trong Athens
Tài sản rẻ nhất trong Athens

Nhất Greece
Tài sản tốt nhất trong Greece
Tài sản rẻ nhất trong Greece

Hotel Frida
Hotel Frida

Khách sạn

Hotel Frida is situated at a peaceful neighbourhood of Athens providing a hospitable and comfortable budget accommodation.