Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Frida

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Athens
Tài sản tốt nhất trong Athens
Tài sản rẻ nhất trong Athens

Tài sản phổ biến nhất trong Greece
Tài sản tốt nhất trong Greece
Tài sản rẻ nhất trong Greece

Hotel Frida
Hotel Frida

Khách sạn

Hotel Frida is situated at a peaceful neighbourhood of Athens providing a hospitable and comfortable budget accommodation.