Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Cherry Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Đánh giá của khách sạn
Cherry Hostel
3.9   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Double, triple, quad and multibedded shared rooms are available. Rooms with bathrooms & shared bathrooms