Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Adler Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Nhất Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Địa điểm du lịch với cơ hội tình nguyện trong Singapore, Singapore
Adler Hostel

Nhà trọ

Singapore's first luxury hostel based in the heart of the Chinatown offering a customized cabin bed which ensure the personal privacy and comfort of a hotel room at pocket friendly prices.